Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Bella Mi Beauty Webshop

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het Aanbod
Artikel 5 – De Overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht bij Levering van Producten
Artikel 7 – Kosten in Geval van Herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht
Artikel 9 – De Prijs
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
Artikel 11 – Levering en Uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Behandeling van Klachten en Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of Afwijkende Bepalingen
Artikel 16 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1. Ondernemer: de natuurlijke (of rechtspersoon) die producten via de webshop aan consumenten aanbiedt.

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een webshop voor producten, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van communicatie op afstand.

4. Webshop: middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van haar herroepingsrecht.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

7. Dag: kalenderdag.

8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Bella Mi Beauty
Henegouwenstraat 85
9000 Gent
Tel.: 09 311 93 84
E-mail: info@bella-mi.be
BTW-nr.: BE 0687 525 508

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot standgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt aangeboden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat duidelijke informatie, zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

- De prijs incl. belastingen.
- De eventuele kosten van levering.
- De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
- Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
- De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
- De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
- De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door haar niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop zij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.
- De eventuele talen waarin, naast het Nederlands en Frans, de overeenkomst kan worden gesloten.

4. Voor al de bijzondere informatie vermeld in artikel 4.3 wordt de consument bij een aankoop telkens verwezen naar de algemene voorwaarden.

Artikel 5 - De Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door de consument.

2. De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Bij een overeenkomst via de webshop, treft de ondernemer passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich op de hoogte stellen of de consument aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij Levering van Producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product in de originele staat en verpakking (indien redelijkerwijze mogelijk) aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. Deze instructies worden samen met het product opgestuurd.

3. De in te vullen modelformulier voor herroeping kunt u ook onderaan dit document terugvinden.

Artikel 7 – Kosten in Geval van Herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor haar rekening.

2. Indien de consument een bedrag reeds betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag uiterlijk binnen de 30 dagen na de ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is, bij uitzondering van andere bij wet bepaalde gevallen, slechts mogelijk voor producten:

- Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 9 – De Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen, richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. De consument heeft recht op de wettelijke garantie voor verborgen gebreken op de geleverde goederen. Een klacht voor verborgen gebreken die niet te wijten zijn aan een geval van overmacht, aan een foutieve handeling van uwentwege of van een derde of die te wijten zijn aan een normale slijtage, moet per e-mail worden ingediend bij onze klantendienst, en dit ten laatste 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek gebeurt, verliest u uw recht om een klacht in te dienen wegens verborgen gebreken. Onze klantendienst geeft u aan welke stappen u moet volgen om de goederen terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging.

3. Als een geleverd product niet beantwoordt aan uw bestelling en op voorwaarde dat de procedure vermeld in Artikel 10.1 werd gevolgd, verbinden wij ons ertoe het product te vervangen. Is de vervanging niet mogelijk of disproportioneel, verbinden wij ons ertoe u alle ontvangen betalingen terug te betalen, inclusiefde leveringskosten. Als er gebruik werd gemaakt van een aankoopbon bij uw bestelling wordt het nettobedrag (d.w.z. de aankooprijs verminderd met het bedrag van de aankoopbon) aan u terugbetaald. Op uw uitdrukkelijke vraag gericht aan onze klantendienst ontvangt u een nieuwe aankoopbon die u kunt gebruiken voor een volgende aankoop.

Artikel 11 – Levering en Uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 maand nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument, bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het product.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkelrecht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klachtovereenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Behandeling van Klachten en Geschillen

1. Wij hopen steeds onze klanten ten volle tevreden te stellen. Indien je evenwel een klacht betreffende onze producten of diensten wenst te formuleren, aarzel dan niet contact op te nemen met de klantendienst. Wij doen het nodige om je klacht binnen de 14 dagen te behandelen.

2. Elke overeenkomst dat met onze klanten wordt gesloten, wordt ongeacht de woonplaats van de klant, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Indien een ander recht van toepassing is ingevolge internationaal recht, wordt in de eerste plaats, voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden, verwezen naar de Belgische wetgeving betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consumenten.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument haar klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of zij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

5. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of haar bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

7. Als klant kan u eveneens een klacht indienden via het “Online Dispute Resolution” platform van de Europese Commissie.

Artikel 15 – Aanvullende of Afwijkende Bepalingen

1. Aanvullende, dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende, bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal gelden.